harita bilgisi ile ilgili test soruları, harita bilgisi sınavı,

2009-11-05 14:41:00

1-  Renklendirme yönlemi ile yapılan haritalarda, yükselti basamakları belirli renkler ve tonları ile gösterilir.
Buna göre, bir Avrupa fiziki haritasında Belçika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerin yeşil renk ve tonları ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?
A)    Deniz kıyısında bulunduklarına
B)    Yüzölçümlerinin küçük olduğuna
C)    Yerşekillerinin engebeli olduğuna
D)    Ormanların geniş yer tuttuğuna
E)          Denizden yüksekliklerinin az olduğuna

(connorteams)
2- 
I.   Göl kıyısındaki eğrinin yükselti değeri 0 metredir.
II.    Bir eğrinin geçtiği her yerde yükselti aynıdır.
III.    İki eğri arasındaki yükselti tarkı her yerde aynıdır.
İzohips eğrileri ile İlgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) 1 ve II E) II ve İli

3-  Aşağıdaki izohips haritasında İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı 100 metredir.

Buna göre, harita ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

A)    Haritada kuzey-güney yönünde akış gösteren iki akarsu bulunmaktadır.
B)    Haritadaki L noktasının yüksekliği K dan fazladır.
C)    Güneyden kuzeye  doğru  gidildikçe  yerşekillerinde yükselti genel olarak artmaktadır.
D)    K ile M noktaları arasındaki yükselti farkı 300 metredir.
E)    Haritada yerleri belirtilen akarsular az eğimli yüzeylerde akmaktadır.

4-

Yukarıda bir bölgenin izohips haritası verilmiştir.
Bu haritada verilen noktalardan hangisinin yükseltisi doğru tahmin edilmiş olabilir?
A)N-150    B)X-300    C) Z - 25 D) M - 75    E)Y – 225

5-

Yukarıdaki izohips haritasında işaretli F noktasında yükselti  150 m,  E noktasında 225 m dir.
Buna göre, Z noktasının yükseltisi kaç m'dir?
A) 275        B) 300       C) 325         D) 350       E) 450

6- 

Yukarıdaki İzohips haritasında verilen M noktasında yükselti 900 m, T noktasında ise  1200 m dir.
Buna göre, haritada verilen akarsu vadisi hangi yükseltiler arasında yer alır?
A) 0 - 300 B) 300 - 600 C) 600 - 900 D) 900 - 1200 E) 1200 – 14007-

Yukarıdaki izohips haritasında verilen K, L, M noktalarının yükseltileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) M > L > K  B)K> L> M   C> M > K > L D) L > M > K E) L > K > M

8- 

Yukarıdaki haritada izohips eğrileri arasındaki yükselti farkı 75 metredir.
Buna göre,  Z  noktası hangi yükseltiler arasında yer alır?
200 - 250 B) 225 - 300 C) 300 - 325 D) 300 - 375 E) 375 – 425


9- 

Yukarıda bir bölgenin İzohips haritası verilmiştir.
Buna göre, haritadaki   C   noktası ile harita üzerinde işaretli noktalardan hangisinin yükseltisi aynıdır?
A) I  B) II   C> III  D) IV    E) V


10-
İzohips eğirlerinin sık ya da seyrek geçmesi, yer şekillerinin özelliklerine göre değişir. Eğriler, eğimin fazla olduğu yerlerde sık, eğimin az olduğu yerlerde seyrektir.
Bu bilgilere göre, izohips eğrilerinin aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin gösterildiği yerlerde daha sık geçmesi beklenir?
A) Menderes
B) Boğaz vadi
C) Delta ovası
D) Plato yüzeyi
E) Taban seviyesi ovası

11-

Yukarıdaki izohips haritasında, P noktasının bulunduğu yörede izohips eğrilerinin sık geçmesi bu yöre İçin aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?
A)    Yükseltinin fazla olduğuna
B)    Yerşekillerinin sade olduğuna
C)    Eğimin fazla olduğuna
D)    Kıyı derinliğinin az olduğuna
E)    İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkının az olduğuna

12- Yeryüzünün belirli bir bölümünün yada tamamının kuşbakışı olarak çiziimesiyle elde edilen şekfin harita olabilmesi için, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?
A)    Enlem ve boylam değerlerinin olması
B)    Lejantının belirlenmesi
C)    Eşyükselti eğrileriyle çizilmiş olması
D)    Çizimin bir ölçeğe göre yapılmış olması
E)    Geniş alanların gösterilmesi13- 
I.    Dünya'nın şekli
II.    Kara ve denizlerin dağılışı
III.    Yerşekillerinin engebeli olması
Yukandakilerden hangisi yada hangileri, haritalardaki bozulmaların nedenidir?
A) Yalnız I
C) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

14- Harita ve haritaların çizildiği ölçeklerle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Ölçek büyüdükçe hata oranı azalır.
B)    Tüm   haritalardan   eğim   ve   yükseklik hesaplanabilir.
C)    Gösterilen alan büyüdükçe ayrıntı azahr.
D)    Küçük ölçekli haritaların paydası büyüktür.
E)    Planlar büyük ölçekli haritalardır.


15- Bir haritanın ölçeği biiyütülürse,
I.    Gösterilen alan genişler
II.    Ayrıntı artar
MI.   Bozulma oranı azalır.
yargılarından  hangisi   yada hangileri doğru olur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


16-  Ankara ile İzmir arası gerçekte 600 km dir. Bu iki şehir arası 1 / 5,000,000 ölçekli bir haritada kaç cm gelir?
A) 6      B)12    C)16    D) 20    E) 300


17-  Aşağıdak ilerden hangisi, haritalarda ölçeğe bağlı olarak değişmez?
A) Yükselti değerlen
B) İki merkez arasındaki harita uzunluğu
C) Haritanın ayrıntı gösterme gücü
O) Haritadaki bozulma miktarı
E) Harita alanı

18-

 Gerçekte Ankara - Van arası yaklaşık 1200 km olduğuna göre, yukarıdaki haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/3,000,000  B) 1/4,800,000 D)1 / 6,000,000  C)1 / 30,000,000 E) 1/12,000,000

19-
Ankara - İstanbul arası mesafe 1/1,500,000 ölçekli bir haritada 30 cm gelmektedir. Başka bir haritada iki şehir arası 10 cm geldiğine göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) 1 / 500,000 B)1 / 2,500,000  C)1 / 4,500,000 D)1 / 5,000,000  E} 1/6,000,000

20- 
Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekle çizilen haritaların özelliklerinden biri değildir?
A)    Küçültme oranı fazladır.
B)    Paydasındaki rakam küçüktür.
C)    Hata oranı azdır.
D)    Ayrıntı gösterme gücü fazladır.
E)    Gösterilen alanlar dardır.


21-  Yandaki   izohips haritasında gösterilmeyen yerşekli, aşağıdaki lerden hangisidir?

A) Delta B) Kapalı çukur C)Tepe D) Falez E) Vadi


22- İzohips yöntemiyle çizilen haritalarda yükseltiye bağlı olarak izohipslerin sayılan da değişir.
Buna göre, aynı ölçekle çizilen aşağıdaki bölgelerin hangisinin haritasında daha fazla izohips eğrisi geçer?
A)    Ege
B)    Marmara
C)    iç Anadolu
D)    Doğu Anadolu
E)    Güneydoğu Anadolu

23- 
Aşagıdakılerden hangisi, hem siyasi hem fiziki haritalara ait ortak bir özelliktir?
A)    Siyasi sınırları göstermesi
B)    Yer şekillerini göstermesi
C)    Yükselti basamaklarını göstermesi
D)    Kuşbakışı olarak çizilmesi
E)    İl sınırlarını, ülke sınırlarını göstermesi

24- 
Küçük ölçekli haritalarda ayrıntının az olması, aşagıdakılerden hangisiyle açıklanabilir?
A)    Çizim yöntemiyle
B)    Küçültme oranının fazla olmasıyla
C)    Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
D)    Dünyanın şekliyle
E)    Kuşbakışı olarak çizilmesiyle


25- 
Haritalarda yer şekillerinin gösterilmesi için bazı yöntemler kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?
A)    Gölgelendirme
B)    Tarama
C)    İzohips
D)    İzoterm
E)    Kabartma

26- 
Günümüzde    yeryüzü    şekillerini göstermekte kullanılan en yaygın yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tarama
B)    Gölgelendirme
C)    İzohips
D)    Kabartma
E)    Renklendirme

27- 
Aşağıdakilerden  hangileri,  siyasi  haritalarda gösterilmez?
A) Göller
B) Dağlar
C) Matematiksel konum
D) Akarsular
E) Şehirler

28-
Aşağıdakilerden   hangisi   izohipslere   ait bir özellik değildir?
A) İki izohips arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır
B) Sık geçtikleri yerde eğim faladır
C) Aynı izohips üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır
D) Kıyı çizgileri sıfır metreden geçer
E) Ölçek büyüdükçe  izohips aralık değeride büyür

29-
Aşağıdaki İzohips haritalardan hangisinde   yer   şekilleri   daha   ayrıntılı gösterilir?30-
Yandaki  izohips haritasında hangi iki noktanın yükselti değeri aynıdır?
A)I ve VI B) IV ve VI C) I ve III D) V ve VI   E) I ve II

31-

Yerşekillerinin engebeli olduğu yerlerde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Buna göre, aynı ölçekle çizilen aşağıdaki alanların hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark daha fazladır?

32-

 Yandaki  şekilde  verilen  noktalar  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) A noktasının coğrafi koordinatları kesin olarak söylenebilir.
B) C ve  D  noktaları  ekvatora  göre farklı yarımkürededirler.
C) A   veDnoktalarınınyerelsaatleri farklıdır.
D) C noktası,  ekvatorun  kuzeyinde Greenwich'in batısındadır.
E) B noktası, ekvator üzerinde yer almaktadır.

33-
İki kentin yerel saatleri farklı olmasına karşın, yıl boyunca gece - gündüz süreleri aynı ise; hangi özelliklerinin ortak olduğu söylenebilir?
Yükseltileri B) Enlemleri C) Yarımküreleri  D) Greenwich'e uzaklıkları E) Yer şekilleri

34-
Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yıl boyunca yerel saat aynı olmasına karşın, güneşin doğuş ve batış saatleri aynı değildir.
Bu durumu yaratan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gündüz sürelerinin farklı olması.
B) Yükseltilerinin aynı olmaması.
C) özel konumlarının değişiklik göstermesi.
D) Greenwich'e uzaklıklarının değişmesi.
E) Dünyanın ekseni boyunca hareket etmesi.

35-
Türkiye'nin matematiksel konumu, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?
A) Akdeniz   ve   Güneydoğu   Anadolu'nun diğer bölgelerinden sıcak olmasında.
B) Doğu   Anadolu'da  güneşin   her  zaman Ege'den önce doğmasında.
C) Afrika kökenli rüzgarların sıcaklığı artırıcı etkide bulunmasında.
D) İç Anadolu Bölgesi'nin kışın Karadeniz kıyılarından soğuk olmasında.
E) Kuzey    sektörlü    rüzgarların    sıcaklığı düşürmesinde.

36-
Aşağıdakilerden hangisini, ülkemizin özel koşullarının belirlediği söylenebilir?
A) Güney yönlü cephelerin bakı etkisinde olmasını
B) İzdüşüm ve gerçek alanları  arasındaki farkın çok olmasını
C) En    uzun    gündüzün    21     Haziran'da yaşanmasını
D) Öğle  vakti  cisimlerin  gölgesinin   kuzey yönlü olmasını,
E) 21 Aralık'ta kış mevsimine girilmesini,

37- Aynı saat diliminde bulunan iki ülkeden birincisinde gece - gündüz değişimi çok az iken, ikinci ülkede 24 saatten uzun gündüzler yaşanmaktadır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Birinci ülke orta kuşakta yer alır.
B) İki ülkede batı yarımkürededir.
C) İkinci ülke ekvatoral kuşaktadır.
D) Bu ülkelerin enlem değerleri farklıdır.
E) ikinci ülke doğu yarımkürededir.

38-
Ekvatora  göre  uzaklıkları  farklı  olan  iki noktanın   yerel   saatlerinin   aynı   olması neyi gösterir?
A) Yarım kürelerinin aynı olduğunu
B) Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü
C) Boylamlarının aynı olduğunu
D) Yer'in yuvarlak olduğunu
E) Enlemlerinin aynı olduğunu

39-

Yukarıdaki  izohips  haritasında  belirtilen  yerlerden hangi ikisinin yüksekliği farklıdır?
A) A-B    B) D-C    C) L-E  D) K-F    E) F-E40-

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Haliç  B) Koy  C) Delta  D) Doruk  E) Yamaç

41-

Yukarıdaki izohips haritasında yamaçlardan inen yağmur sularından hangisinin hızı en fazladır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

42- 1/400.000 ve 1/800.000 ölçekli Türkiye fiziki haritaları için aşağıdakilerden hangisi şö.y|epemez?
A) 1/400.000 ölçekli haritada Ankara ile İstanbul arası uzunluk daha fazladır.
B) 1/800.000 ölçekli harita 1/400.000 ölçekli haritaya göre daha az yer kaplar
C) 1/800.000 ölçekli haritada hata oranı daha azdır.
D) 1/400.000 ölçekli haritada Tuz gölü daha büyük gösterilmiştir.
E) 1/800.000 Ölçekli haritada ayrıntı daha azdır.
43-
1/800.000 ölçekli bir haritada 16 cm olarak gösterilen bir uzaklık ikinci bir haritada 4 cm olarak gösterilmiştir.
I.    Ölçek 4 misli büyümüştür.
II.    Ayrıntı artmıştır.
III.    Haritanın kapladığı alan 16 misli küçülmüştür.
IV.    Ayrıntı azalmıştır.
hangisi yanlıştır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV


44- Aralarında 200 metre yükselti farkı olan iki nokta arasında 1°C lik sıcaklık farkı vardır.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen K ve L noktaları arasında kaç °C'lik sıcaklık farkı vardır?
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 845-

Yukarıdaki  izohips  haritasında A-B  arasında  eğim  % 12'dir.
A-B arasında kuşuçusu uzaklık 20 km olduğuna göre izohipsler kaç m'de bir geçmektedir?
A) 100    B)200    C)300    D) 400    E) 50C

46-

Yukarıdaki izohips haritasında kaç numaralı yerde fa-lez oluşma ihtimali daha yüksektir?
A) I    B) II    C)lll    D) IV    E) V


47-Eğimi % 50 olan İki yer arasında 900 m yükseklik farkı vardır.
Bu iki yer arasında uzaklığın ölçüldüğü haritanın ölçeği 1/1.800.000 olduğuna göre, bu iki yer arası haritada kaç cm olarak gösterilmiştir?

A)1    B)5    C)10    D) 15    E) 20

48- 1440 km2'nin 10 cm2 olarak gösterildiği bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç km'dir?
A) 12    B)122    C)144    D)156    E)268

49-  Bir yöreyi en ayrıntılı çizmek İsteyen bir haritacı aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanırsa daha başarılı olur?
A) 1/100.000 B) 1/250.000 C) 1/500.000  D) 1/1.000.000 E) 1/2.000.000

50-

Yandaki izohips haritasında belirtilen yerlerden hangi ikisinin yüksekliği aynıdır?
I ve II B) II ve III C) III ve IV  D) III ve V E) II ve IV

51-

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdakilerden hangisi yoJsîui?
A) Boyun B) Zirve C) Yamaç D) Ova E) Kapalı Çukurluk


52- Aşağıdaki haritada izohipsler arası yükselti farkı 250 metredir.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösteri len C noktası hangi yükselti basamakları arasında yer almaktadır?
A) 750 -1.000    B) 1.000 - 1.250  C) 1.250 -1.500 D) 1.500 - 1.750 E) 1.750-2.000

53- izohipslerin birbirinden uzaklaştığı yerlerle ilgili;
I. Yükseklik farkı artar
II. Akarsuların akış hızı azalır
III.  Eğim azalır
İfadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III  D) I ve II    E) II ve III

54-  Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir.
Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde daha çok renk çeşidi kullanılır?
Konya B) Yukarı Sakarya C) Yukarı Fırat D) Doğu Karadeniz E) Çatalca-Kocaeli

55-
1/300.000 ölçekli bir haritada gösterilen dikdörtgen şeklindeki bir alanın bir kenarı 4 cm, diğer kenarı 8 cm olarak belirlenmiştir.
Bu yerin gerçek alanı kaç km2'dir?
A) 96    B)288    C) 312    D) 428 E) 588


56- Aynı boyuttaki kağıtlara kağıdın tamamını kullanarak çizilen aşağıdaki yerlere ait haritalardan hangisinin ölçeği ejı_bjjyjjktü£?
A) Avrupa B)Türkiye C) İç Anadolu D) Marmara E) Beyşehir Gölü

57- 1/1.600.000 ölçekli bir haritada 6 cm olarak gösterilen bir yer 1/3.200.000 ölçekli ikinci bir haritada kaç cm olarak gösterilir?
A) 1,5    B)3    C)4,5    D) 9    E) 12

58- 1/400.000 ölçekli bir fiziki haritaya göre ölçeği bir misli büyük olan ikinci bir harita için;
I.    Ayrıntısı fazladır.
II.    Dört misli fazla alan kaplar.
III.    Uzaklıklar bir misli fazla gösterilir.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II D) II ve III    E) I,II ve III


59- Meridyenlerin birbirine paralel çizildiği bir haritada Ekvatordan uzaklaştıkça alanlar olduğundan büyük gösterilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olduğundan daha büyük gösterilir?
A) Grönland B) İspanya C) Meksika D) Irak E) Mısır

60-Aynı bölgeyi gösteren ve ölçekleri farklı olan haritalardan biri fiziki harita, diğeri idari dağılış haritasıdır.Bu iki haritada;
I.    Çizim amacı
II.    Ayrıntıyı gösterme gücü
III.    Coğrafi koordinatlar
hangisi farklıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve IIIyerel saat meridyen ve paralel test soruları içintıklayınız

5387
0
0
Yorum Yaz